Bærekraft | O.B.Wiik Services Skip to content

Bærekraft

Retningslinjer for bærekraftig og etisk forretningsdrift.

O.B Wiik Services AS er bevisst i sitt ansvar for bærekraftig drift og har som målsetning å kombinere sunn forretningsdrift med tydelig ansvar for samfunn og miljø. Vi ønsker å oppnå en bærekraftig drift og forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø.

Vi tar vårt ansvar i det globale prosjektet i regi FN, som lyder slik:

” En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjon skal få dekket sitt behov”

Mål og virkeområde

Våre retningslinjer beskriver hvordan det forventes at våre ansatte i alle ledd sammen med våre leverandører og underentreprenører oppfører seg i de forskjellige prosesser. Retningslinjene gjelder alle områder inkl. Innkjøp og investeringer, produksjon og leveranser, utvikling med mål om lønnsomhet i et langsiktig perspektiv.

Retningslinjene skal fungere som en overordnet strategisk driver og som et verktøy for både O.B. Wiik Services AS og våre leverandører å utøve godt forretningsmessig samfunnsansvar og sosialt ansvar samt ærlige og sunne holdninger basert på høy etikk og moral. O.B Wiik Services AS forventer at alle våre leverandører og underentreprenører kjenner til og etterlever de aktuelle prinsippene i FNs globale bærekraftsmål.

Lover og etiske retningslinjer

Alle leverandører og underentreprenører er forpliktet til å overholde nasjonale og internasjonale lover og regler, etiske retningslinjer og allment akseptert praksis. Handlinger i strid med dette vil umiddelbart føre til gjennomgang og oppfølging med vurdering av videre samarbeid og eventuell oppsigelse av kontrakt og avtaler.

O.B Wiik Services AS og samarbeidspartnere forplikter seg til å opptre etisk og ærlig på konkurranseutsatte marked, sikkerhet, overholde reglene i arbeidsmarkedet, menneskerettigheter og følge internasjonale standarder. O.B Wiik Services AS utøver nulltoleranse overfor alle slags lovbrudd inkludert deltagelse i ulovlig og uetisk virksomhet.

Alle ansatte i O.B. Wiik Services AS plikter å følge våre etiske retningslinjer.

Bærekraft

Bærekraft er forankret i vårt verdigrunnlag og en del av vår strategi.

I vår strategi forplikter vi oss til å etablere en bred og grundig bærekraftsforståelse i hele organisasjonen og stimulere til å skape trygghet rundt tematikken, som kan lede til handling og bærekraft i praksis. Sammen med våre leverandører og UE forplikter vi oss til følgende:

 • Alle involverte parter skal løpende indentifisere og forstå de miljømessige aspektene av egne aktiviteter.
 • Vi forplikter oss alle til å følge egen kultur- og varsomhetsplakat for risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.
 • Trygge rammer og tydelig opplæringsprogram for alle nye ansatte.
 • Alle forplikter seg til å alltid fremme rettferdige arbeidsvilkår
 • Bærekraft som nøkkel i investeringer og utvikling skjer med langsiktig perspektiv der gjenbruk og miljø er i fokus.
 • O.B Wiik Services AS forplikter seg til kontinuerlig arbeid som miljøfyrtårn i tråd med konsernets sertifisering.

Varsling

O.B Wiik Services AS vil varsle videre følgende former for avvik:

 • Korrupsjon, underslag, tyveri eller andre former for bedrageri.
 • Manipulering av finansiell rapportering
 • Brudd på lover og interne regler/policy
 • Brudd og avvik på sikkerhetsrutiner
 • Sosial dumping
 • Trakassering – alle former

O.B Wiik Services AS forplikter seg til å holde alle former av varsling konfidensielt og oppfordre til egen etablert varslingskanal. (Whistle blower).

Samsvar og oppfølging

Arbeidet for bærekraftig og etisk forretningsdrift er å tolke som et løpende prosjekt uten tidsfrist, men et kontinuerlig arbeid med mål om å stadig forbedre oss i de aspekter som omhandler våre verdier ærlighet, kvalitet og innovativ drift med fokus på bærekraftig utvikling innen klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. O.B Wiik Services AS forplikter seg til å jobbe aktivt med både egne ansatte og leverandører for å holde fokus på bærekraft og våre etiske retningslinjer.

Noen spørsmål?

Fyll ut dette skjemaet, send oss en mail eller ring oss, så vil vi i O.B.Wiik Services hjelpe med å finne den beste løsningen for deg.

64 83 55 00
services@obwiik.no